Temel Öğrenme Kazanımları

Bilgi
Kuramsal  Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
 Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
 
Uygulamalı  Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
  Beceriler
Kavramsal/Bilişsel  Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 
Uygulamalı  Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
 Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
 Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
 Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
 Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
  Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
 Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
 
Öğrenme Yetkinliği  Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik   Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
 
Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik  Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme